Zapraszamy do udziału w X edycji Projektu edukacyjnego „Uczeń — Obywatel”

Zapraszamy do udziału w X edy­cji
Projektu edu­ka­cyj­nego „Uczeń — Obywatel”

Szanowni Państwo

Dyrektorzy i nauczy­ciele szkół krakowskich

Zapraszamy do udziału w X edy­cji pro­jektu edu­ka­cyj­nego „Uczeń – oby­wa­tel” uczniów kra­kow­skich szkół pod­sta­wo­wych i ponadgimnazjalnych.

Wariant III – Moje mia­sto – moje prawo – adre­so­wany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych .

Celem pro­jektu jest zapo­zna­nie uczniów ze struk­tu­rami i funk­cjo­no­wa­niem samo­rządu na szcze­blu lokal­nym oraz zasa­dami two­rze­nia prawa miej­sco­wego. Spotkania odby­wają się w Urzędzie Miasta Krakowa , a ich uczest­nicy maja oka­zję poznać funk­cjo­no­wa­nie Samorządu Krakowskiego w spo­sób prak­tyczny m.in. poprzez spo­tka­nia z poli­ty­kami kra­kow­skimi , rad­nymi itd. Szczegóły doty­czące reali­zo­wa­nego pro­jektu zapre­zen­to­wane zostaną przed­sta­wi­cie­lom zgło­szo­nych szkół na spo­tka­niu orga­ni­za­cyj­nym z przed­sta­wi­cie­lami szkół zgło­szo­nymi do udziału w tego­rocz­nej edycji.

Zgłoszenia :

Teresa Grzybowska –Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I. Gałczyńskiego
30–619 Kraków ul. Beskidzka 30
tel./fax –12 425−52−23, tel.660–637-276
e-mail: dyrekcja@mdk.internetdsl.pl

Zainteresowane szkoły pro­szę o przy­sy­ła­nie czy­tel­nie wypeł­nio­nych kart zgło­szeń w ter­mi­nie do 25.09 2014 r.
Karta zgło­sze­nia do Ucznia oby­wa­tela doc

 

Dostępność