Ochrona Danych Osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w 30 -619 Krakowie ul. Beskidzka 30

Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.

Kontakt:  – Piotr Gaweł Kraków, ul. Sarego 4  inspektor2@mjo.krakow.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO), w związku z przepisami m.in. Prawa oświatowego, Ustawy o systemie oświaty i aktów wykonawczych do tych ustaw a także statutu MDK w szczególności, w celu:

  • prowadzenia zajęć edukacyjno – opiekuńczo – wychowawczych,
  • prowadzenia dziennika zajęć,
  • prowadzenie księgi ewidencji wychowanków,
  • dokumentacji wymaganej przepisami prawa,
  • organizacji wycieczek,
  • organizacji imprez – festiwali, przeglądów, zawodów sportowych,
  • organizacji konkursów,
  • zapewnienia bezpieczeństwa i higieny oraz wyjaśniania ewentualnych wypadków osób pozostających pod opieką MDK,
  • zapewnienia współpracy z innymi placówkami, szkołami.

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?

Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

Komu mogą być przekazywane dane osobowe?

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje MDK tj. podmiotom zapewniającym wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, firmom ubezpieczeniowym, firmom transportowym i świadczącym usługi noclegowe, organowi prowadzącemu – Urząd Miasta Krakowa Wydział Edukacji, Kuratorium Oświaty oraz innym podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

 

Jakie prawa przysługują w związku z ochroną danych osobowych?

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych osobowych;

b) żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;

c) żądania usunięcia danych osobowych, gdy:

–  dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

–  dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

–  osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,

–  przetwarzanie jest niezgodne z prawem,

– Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  –  Warszawa ul. Stawki 2.

Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymagane przepisami prawa.

 

 

Klauzula informacyjna ogólna – wychowanek pełnoletni

(Więcej…)

 

Monitoring wizyjny

(Więcej…)

 

Kontrahenci – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

(Więcej…)

 

Klauzula ogólna dotycząca wizerunku – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

(Więcej…)

 

Zgoda na wykorzystanie danych osobowych w celach informacyjnych i promocyjnych

(Więcej…)

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka spoza placówki i jego opiekuna prawnego w związku z organizacją 

(Więcej…)

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego z siedzibą ul. Beskidzka 30, 30-619 Kraków. Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę. Więcej informacji: Ochrona Danych Osobowych.

 

Dostępność