Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracji dostępności została przygotowany w oparciu o przepisy obowiązującego prawa w szczególności:

1) Ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,

2) Decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiająca wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego,

3) Warunkami technicznymi publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego „Deklaracji Dostępności” opublikowanymi przez Ministerstwo Cyfryzacji – ich najnowszą wersją – dokument jest aktualizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji ostatnia wersja 1.4 uwzględnia zmiany z 15.11.2019 r.

Deklaracja dostępności

Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I Gałczyńskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność strony placówki www.mdkgal.edu.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony MDK dostępnej pod adresem: www.mdkgal.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2011

Data ostatniej kluczowej aktualizacji:30.09.2019

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Filmy nie posiadają audiodeskrypcji dla osób niewidomych,
 • Dokumenty PDF opublikowane przed dniem 22 września 2020 mogą nie posiadać wersji przystosowanej dla osób niewidomych.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • widoczny fokus,
 • wyróżnienie odnośników i tytułów

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Skróty klawiaturowe

Na stronie i podstronach www.mdkgal.edu.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej lub uwagami co do jej funkcjonowania prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Antoni Mazur, e-mail: antoni.mazur@mdkgal.edu.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

 

Procedura obsługi osób ze specjalnymi potrzebami

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020 r. poz. 1062),

 

Wstęp

 1. Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego zwany dalej MDK zapewnia obsługę osób ze specjalnymi potrzebami (niepełnosprawnościami) zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1696).  Za osobę ze specjalnymi potrzebami uznaje się osobę, której stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych.
 2. Procedura określa sposób postępowania ogółu pracowników Młodzieżowego  Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego  w stosunku do osób z niepełnosprawnościami.

 

Udogodnienia architektoniczne

 1. MDK jest placówką wychowania pozaszkolnego prowadzącą zajęcia edukacyjne z zakresu tańca , muzyki, teatru, nauki języków obcych, zajęć sportowych, edukacji obywatelskiej i regionalnej.  Jest również organizatorem imprez, koncertów , wydarzeń lokalnych , warsztatów itp.
 2. Administratorem budynku przy ul. Beskidzkiej 30 w którym mieści się siedziba główna MDK jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Podgórze, a administratorem budynku Filii przy ul. Na Wrzosach 57 jest Dyrektor MDK.
 3. Obecnie Pawilon Handlowy przy ul. Beskidzkiej 30, w którym mieści się MDK nie posiada windy na górną kondygnację, budynek MDK ul. Na Wrzoasach 57 posiada podjazd dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym, toaletę spełniającą kryteria dostępności, wyznaczone miejsce do parkowania oraz Scenę Plenerową spełniającą wszystkie kryteria dostępności. Przygotowany jest projekt modernizacji budynku zakładający m.in. dobudowę windy . Do  pomieszczeń MDK w filii  Na Wrzosach  znajdujących się na parterze jest zapewniony dostęp dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 4. Przy wejściu głównym w obu budynkach znajduje się dzwonek, którym osoba ze specjalnymi potrzebami sygnalizuje swoją obecność i powiadamia pracownika dyżurującego w portierni.
 5. Osoba dyżurująca powiadamia pracownika MDK , który  udziela interesantowi pomocy w załatwieniu sprawy.
 6. Obsługa osób z problemami w poruszaniu się (w tym osób z niepełnosprawnościami) odbywa się na parterze budynku ul. Na Wrzosach 57 . Jest to pomieszczenie zapewniające swobodny dostęp, o ile sprawa nie może być załatwiona poprzez korespondencję pisemną, e-mail, telefon itp.
 1. Osoba ze specjalnymi potrzebami, mająca potrzebę załatwienia sprawy w zakresie działalności MDK w siedzibie głównej ( Beskidzka 30) powinna co najmniej 2 dni wcześniej zgłosić taką potrzebę telefonicznie lub mailowo czy SMS z  określeniem  rodzaju sprawy.
 2. W uzgodnionym terminie, po przybyciu do placówki jest odprowadzana do sekretariatu Zespołu przy wsparciu pracowników. Jeżeli jest to osoba z niepełnosprawnością ruchową pracownik MDK schodzi do interesanta na parter.
 3. Na terenie placówki zapewniono jedną dostosowaną toaletę spełniającą kryteria dostępności.

 

Etapy obsługi osób ze szczególnymi potrzebami

Osoba z niepełnosprawnością, jeżeli jest taka potrzeba, zawsze uzyskuje pomoc od pracowników MDK.

 1. W celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy pracownik MDK , po odebraniu informacji mailowo lub telefonicznie SMS czy MMS, przeprowadza wstępną rozmowę z interesantem.
 2. Po ustaleniu przedmiotu sprawy pracownik, o którym mowa w ust. 1, informuje pracownika MDK właściwego rzeczowo do rozpatrzenia sprawy (np. rodzic konsultujący się z nauczycielem) o konieczności obsłużenia osoby z niepełnosprawnością bez zbędnej zwłoki.
 3. Każdy pracownik , obecnie dostępny jest zobowiązany udzielić osobie ze specjalnymi potrzebami pomocy w dotarciu do miejsca obsługi – sekretariatu, sali zajęciowej gabinetu dyrektora itp.  Jeżeli osoba z niepełnosprawnością nie ma możliwości dotarcia do sekretariatu placówki, pracownik właściwy ze względu na charakter załatwianej sprawy realizuje ją w innym dogodnym dla interesanta miejscu na terenie placówki, a po zakończonej obsłudze pomaga w opuszczeniu budynku.

Postanowienia końcowe

 1. Niezależnie od zapisów niniejszej procedury, każdy pracownik Młodzieżowego Domu Kultury  zgodnie z własnym sumieniem oraz mając na uwadze zapisy Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, zobowiązany jest okazać osobie z niepełnosprawnością wszelką  możliwą pomoc.
 2. Informacje o placówce zostały umieszczone na stronie internetowej MDK.
 3. MDK zapewnia  również dostęp dla osób z psami asystującymi.

 

Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2022

Plik do pobrania:

PLAN DZIAŁAŃ MDK (dostępność)

Dostępność