MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO NAUCZYCIEL ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. K.I. GAŁCZYŃSKIEGO
DYREKTOR OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO NAUCZYCIEL ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH
(NR REF. 9/2023)
1. Wymagania formalne
Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie sztuk plastycznych, sztuki.2. Wymagania dodatkowe
Osoba twórcza, samodzielna, dobrze zorganizowana, odpowiedzialna, lubiąca pracę z dziećmi.

3. Zakres obowiązków
Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu zajęć plastycznych z dziećmi i młodzieżą.

4. Warunki pracy i płacy:
Umowa o pracę w wymiarze 10/18 etatu od dnia 1.10.2023

5. Wymagane dokumenty:
CV oraz list motywacyjny

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie MDK ul. Beskidzka 30 lub mailowo na adres mdkgalczynskiego@mjo.krakow.pl

7. Ilość etatów

18/18

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego z siedzibą ul. Beskidzka 30, Kraków.

Dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że:

Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody, masz prawo do ich usunięcia lub odwołania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, której dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie roku od zakończenia rekrutacji, a następnie zostaną zniszczone. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 50 lat.

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych (imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, umiejętności, przebieg dotychczasowego nauczania, PESEL) stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO). Pozostałe dane, w tym dane do kontaktu, będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: inspektor2@mjo.krakow.pl

Dostępność