Czerwony Kapturek i inni

czerwony_kapturek

Przedstawienie „Czerwony Kapturek i inni” było przy­go­to­wy­wane przez zespół teatralny z Filii MDK już od jakie­goś czasu a w ubie­głą środę zostało zapre­zen­to­wane dzie­ciom z młod­szych klas SP 148.
Scenariusz, napi­sany przez panią Paulinę Sobkowiak z przy­mru­że­niem oka potrak­to­wał kla­syczną wer­sję „Czerwonego Kapturka”, akcję prze­niósł do współ­cze­sno­ści i wpro­wa­dził wiele zmian. Czytaj dalej

Andrzejkowe Czary-Mary

DSC07992

Tradycyjne Andrzejki zgro­ma­dziły dzieci z róż­nych pra­cowni MDK. Najwięcej było jed­nak dzieci z sek­cji bale­to­wych, które bawiły się rado­śnie i żywio­łowo. Wróżby: ze szka­tułką, z butami, z kub­kami, z imio­nami … czytaj dalej

11 listopada — Święto Niepodległości

Flaga polskiWtedy, kiedy los nie­znany
Rozsypywał nas po kątach,
Kiedy obce wia­try gnały
Obce orły na pro­por­cach
Przy ogni­skach wybu­chała
Niezmożona nuta swoj­ska
Żeby Polska, żeby Polska,
Żeby Polska, była Polską.

Jan Pietrzak

Narodowe Święto Niepodległości, pol­skie święto naro­dowe, obcho­dzone co roku 11 listo­pada, na pamiątkę odzy­ska­nia przez Polskę
nie­pod­le­gło­ści1918 roku po 123 latach roz­bio­rów doko­na­nych przez Austrię, Prusy i Rosję. Święto pań­stwowe usta­no­wione w ostat­nich latach II RP, przy­wró­cone w 1989 roku.

96 rocznica wyzwolenia Krakowa spod władzy zaborczej

Prokocim-wyzwolenie krakowa

31 paź­dzier­nika 2014 roku mija 96 rocz­nica wyzwo­le­nia Krakowa spod wła­dzy zabor­czej.
Kraków – dawna sto­lica Polski – był szcze­gól­nym mia­stem dla wszyst­kich Polaków miesz­ka­ją­cych w róż­nych zabo­rach. Pomimo licz­nych repre­sji ze strony zaborcy – był dalej ostoją pol­sko­ści, a także stał się cen­trum pol­skich dzia­łań niepodległościowych.

Czytaj dalej

Projekt edukacyjny UCZEŃ — OBYWATEL spotkanie dla nauczycieli

mlodziezowa-rada-logo

W dniu 15 paź­dzier­nika 2014 r.  w Wydziale Edukacji odbyło się spo­tka­nie orga­ni­za­cyjne dla nauczy­cieli koor­dy­nu­ją­cych tego­roczną edy­cję pro­jektu „Uczeń — oby­wa­tel” w szko­łach pod­sta­wo­wych i ponad­gim­na­zjal­nych. W  załą­cze­niu pre­zen­ta­cje ze spo­tkań.
UO 1415 ,
PROJEKT EDUKACYJNY.14–15 

650 drzew na 650– lecie Woli Duchackiej

Drzewo-s

W dniu 10 paź­dzier­nika – w Świa­to­wym Dniu Drzewa – zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy w ramach obcho­dów Jubileuszu 650 – lecia akcję „650 drzew na 650– lecie Woli Duchackiej”. Oprócz orga­ni­za­to­rów, któ­rymi byli: Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I. Gałczyńskiego, Osiedlowy Klub Kultury Wola Duchacka oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Woli Duchackiej w akcji wzięły udział duchac­kie pla­cówki oświa­towe – Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, Szkoła Podstawowa im. bł. Celiny Borzęckiej, Szkoła Podstawowa nr 55, Samorządowe Przedszkole nr 22 i Samorządowe Przedszkole nr 51.
Finałem akcji było zasa­dze­nie Drzewa Memoriałowego w Parku Duchackim z udzia­łem Pana Prezydenta Jacka Majchrowskiego, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Bogusława Kośmidera, Radnej Miasta Krakowa Grażyny Fijałkowskiej, Przewodniczącego i Radnych Dzielnicy XI oraz miesz­kań­ców Woli Duchackiej.
Uroczystość uświet­nił Hymn o Woli Duchackiej wyko­nany przez uczniów Szkoły Podstawowej im. bł. Celiny Borzęckiej oraz pio­senka o Drzewie Memoriałowym wyko­nana przez barda Woli – Jaro Gawlika.

Wszystkim, któ­rzy włą­czyli się do Akcji – ser­decz­nie dziękujemy!

A oto nasz foto­re­la­cja.

650-drzew na 650-lecie Woli Duchackiej w pla­ców­kach edukacyjnych:

Przedszkolu nr 22

Przedszkolu nr 51

Szkole pod­sta­wo­wej im. bł. Celiny Borzęckiej

Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr. 7

Edukacja historyczna — nowe formy zajęć

Edukacja-historyczna-logo

Zapraszamy na warsz­taty histo­ryczne pod tytu­łem „Dziedzictwo — Historia Polski dla każ­dego”. Będzie to seria lek­cji i wycie­czek histo­rycz­nych, które udo­wod­nią, że histo­ria Polski jest pasjo­nu­jąca. Przez dzie­więć mie­sięcy będziemy wędro­wać w cza­sie, od Początków Państwa Polskiego do cza­sów współ­cze­snych, a wszystko zakoń­czy się kon­kur­sem „Moja toż­sa­mość histo­ryczna — dzie­dzic­two” i pod­su­mo­wa­niem warsz­ta­tów. Czytaj dalej

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

logo_mdk_galczynski_podglad

14 paź­dzier­nika to Dzień Komisji Edukacji Narodowej i jest wolny od zajęć dydak­tycz­nych. O godzi­nie 16:00 odbę­dzie się szko­le­niowa Rada Pedagogiczna z udzia­łem pra­cow­ni­ków mery­to­rycz­nych doty­cząca sys­te­mów zarzą­dza­nia tre­ścią oraz mediów społecznościowych.