Wakacje, wakacje, wakacje…

DSC_0847

Szkoda, ze już się koń­czą. W tym roku uczest­nicy MDK wyje­chali na warsz­taty do uro­kli­wej miej­sco­wo­ści Panteleimonas w Grecji znaj­du­ją­cej się pomię­dzy Masywem Olimpu, a Morzem Egejskim. Słoneczne, gorące dni, cie­płe czy­ste morze, piasz­czy­sta , pra­wie pusta plaża i zaję­cia warsz­ta­towe – pla­styczne i taneczne. czy­taj dalej