Projekt edukacyjny UCZEŃ — OBYWATEL spotkanie dla nauczycieli

mlodziezowa-rada-logo

W dniu 15 paź­dzier­nika 2014 r.  w Wydziale Edukacji odbyło się spo­tka­nie orga­ni­za­cyjne dla nauczy­cieli koor­dy­nu­ją­cych tego­roczną edy­cję pro­jektu „Uczeń — oby­wa­tel” w szko­łach pod­sta­wo­wych i ponad­gim­na­zjal­nych. W  załą­cze­niu pre­zen­ta­cje ze spo­tkań.
UO 1415 ,
PROJEKT EDUKACYJNY.14–15 

650 drzew na 650– lecie Woli Duchackiej

Drzewo-s

W dniu 10 paź­dzier­nika – w Świa­to­wym Dniu Drzewa – zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy w ramach obcho­dów Jubileuszu 650 – lecia akcję „650 drzew na 650– lecie Woli Duchackiej”. Oprócz orga­ni­za­to­rów, któ­rymi byli: Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I. Gałczyńskiego, Osiedlowy Klub Kultury Wola Duchacka oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Woli Duchackiej w akcji wzięły udział duchac­kie pla­cówki oświa­towe – Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, Szkoła Podstawowa im. bł. Celiny Borzęckiej, Szkoła Podstawowa nr 55, Samorządowe Przedszkole nr 22 i Samorządowe Przedszkole nr 51.
Finałem akcji było zasa­dze­nie Drzewa Memoriałowego w Parku Duchackim z udzia­łem Pana Prezydenta Jacka Majchrowskiego, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Bogusława Kośmidera, Radnej Miasta Krakowa Grażyny Fijałkowskiej, Przewodniczącego i Radnych Dzielnicy XI oraz miesz­kań­ców Woli Duchackiej.
Uroczystość uświet­nił Hymn o Woli Duchackiej wyko­nany przez uczniów Szkoły Podstawowej im. bł. Celiny Borzęckiej oraz pio­senka o Drzewie Memoriałowym wyko­nana przez barda Woli – Jaro Gawlika.

Wszystkim, któ­rzy włą­czyli się do Akcji – ser­decz­nie dziękujemy!

A oto nasz foto­re­la­cja.

Edukacja historyczna — nowe formy zajęć

Edukacja-historyczna-logo

Zapraszamy na warsz­taty histo­ryczne pod tytu­łem „Dziedzictwo — Historia Polski dla każ­dego”. Będzie to seria lek­cji i wycie­czek histo­rycz­nych, które udo­wod­nią, że histo­ria Polski jest pasjo­nu­jąca. Przez dzie­więć mie­sięcy będziemy wędro­wać w cza­sie, od Początków Państwa Polskiego do cza­sów współ­cze­snych, a wszystko zakoń­czy się kon­kur­sem „Moja toż­sa­mość histo­ryczna — dzie­dzic­two” i pod­su­mo­wa­niem warsz­ta­tów. Czytaj dalej

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

logo_mdk_galczynski_podglad

14 paź­dzier­nika to Dzień Komisji Edukacji Narodowej i jest wolny od zajęć dydak­tycz­nych. O godzi­nie 16:00 odbę­dzie się szko­le­niowa Rada Pedagogiczna z udzia­łem pra­cow­ni­ków mery­to­rycz­nych doty­cząca sys­te­mów zarzą­dza­nia tre­ścią oraz mediów społecznościowych.

Podgórska Wędrówka Szlakiem MDK

60-praca-s

Obchody 60-lecia Młodzieżowego Domu Kultury im. K.I. Gałczyńskiego.

Podgórska Wędrówka Szlakiem MDK

W roku 2014 Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego świę­tuje swoje 60-te uro­dziny. W związku z jubi­le­uszem, posta­no­wi­li­śmy przy­wo­łać histo­rię i wraz z uczest­ni­kami odwie­dzić dawne loka­li­za­cje naszego Domu Kultury. Czytaj dalej

Sekcja plastyczna Art-styl zaprasza na zajęcia

Art-styl-logo

Sekcja pla­styczna ART STYL zapra­sza na zaję­cia dzieci w wieku 5–6 lat.
W pro­gra­mie m.in.: nauka przez zabawy pla­styczne; zapo­zna­nie z nowymi tech­ni­kami pla­stycz­nymi i gra­ficz­nymi; wpro­wa­dze­nie do histo­rii sztuki przez pro­ste ćwi­cze­nia; nauka ryso­wa­nia i malo­wa­nia; Czytaj dalej