Wakacje, wakacje, wakacje…

DSC_0847

Szkoda, ze już się koń­czą. W tym roku uczest­nicy MDK wyje­chali na warsz­taty do uro­kli­wej miej­sco­wo­ści Panteleimonas w Grecji znaj­du­ją­cej się pomię­dzy Masywem Olimpu, a Morzem Egejskim. Słoneczne, gorące dni, cie­płe czy­ste morze, piasz­czy­sta , pra­wie pusta plaża i zaję­cia warsz­ta­towe – pla­styczne i taneczne. czy­taj dalej

Uwaga nowe zasady rekrutacji

Rekrutacja

Szanowni Rodzice i Uczestnicy zajęć w MDK,

        W grud­niu 2013r. została  zno­we­li­zo­wana Ustawa o sys­te­mie oświaty. Nowelizacja doty­czy m.in. zmiany zasad rekru­ta­cji do szkół i pla­có­wek oświa­to­wych, a więc rów­nież do MDK. Ustawodawca bar­dzo skom­pli­ko­wał i sfor­ma­li­zo­wał te zasady. Proszę wszyst­kich rodzi­ców o zapo­zna­nie się z Regulaminem rekru­ta­cji, który zacznie obo­wią­zy­wać od 22.IV 2014r. Wzory nowych dru­ków będą do pobra­nia w sekre­ta­ria­cie MDK.

czy­taj dalej

Wakacje

Wakacje 3

Radosnych i sło­necz­nych waka­cyj­nych dni, wspa­nia­łych prze­żyć i uda­nego wypo­czynku życzy swoim uczest­ni­kom: Dyrekcja i nauczy­ciele Młodzieżowego Domu Kultury