Uwaga nowe zasady rekrutacji

Rekrutacja

Szanowni Rodzice i Uczestnicy zajęć w MDK,

        W grud­niu 2013r. została  zno­we­li­zo­wana Ustawa o sys­te­mie oświaty. Nowelizacja doty­czy m.in. zmiany zasad rekru­ta­cji do szkół i pla­có­wek oświa­to­wych, a więc rów­nież do MDK. Ustawodawca bar­dzo skom­pli­ko­wał i sfor­ma­li­zo­wał te zasady. Proszę wszyst­kich rodzi­ców o zapo­zna­nie się z Regulaminem rekru­ta­cji, który zacznie obo­wią­zy­wać od 22.IV 2014r. Wzory nowych dru­ków będą do pobra­nia w sekre­ta­ria­cie MDK. czy­taj dalej

Inauguracja 650-lecia Woli Duchackiej

650-woli-s

W 2014r. Wola Duchacka świę­tuje Jubileusz 650 – lecia loka­cji. Jest to i dla nas bar­dzo ważné święto, ponie­waż MDK ma jedną z swo­ich sie­dzib na Woli Duchackiej.

Dlatego też zapla­no­wa­li­śmy różné pro­jekty jubi­le­uszowe, o któ­rych można prze­czy­tać na pla­ka­cie. czy­taj dalej

Niedziela Palmowa

wielkanoc-web-s

Park Jerzmanowskich przy­wi­tał zebra­nych na pro­ce­sję w Niedzielę Palmową 2014 roku miłą, wio­senną i sło­neczną pogodą. Wśród wielu ludzi z  kolo­ro­wymi pal­mami  róż­nej wiel­ko­ści, zna­la­zły się też dzie­ciaki z Młodzieżowego … czy­taj dalej

Spotkanie Laureatów III Dyktanda o tytuł Dziecięcego Mistrza Ortografii Dzielnicy XII

Dyktando

SPOTKANIE LAUREATÓW III DYKTANDA O TYTUŁ DZIECIĘCEGO MISTRZA ORTOGRAFII DZIELNICY XII

Arcyważny pol­ski sko­czek i chu­der­lawy żar­tow­niś w jed­nej oso­bie — Jerzy Żaba, wyru­szył na igrzy­ska olim­pij­skie. Skoczkowi spod Tatr nie prze­szka­dzała zupeł­nie nie­zi­mowa aura. Gdzieniegdzie, jakby ktoś dał im hasło, ze zmro­żo­nej jesz­cze ziemi wychy­lały główki przy­laszczki, a żon­kile w oka­mgnie­niu pięły się ku słońcu…” czy­taj dalej