Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Znak postępowania ZP/01/2017
Kraków, dnia 03.10.2017r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na budowę Amfiteatru zlokalizowanego na terenie Młodzieżowego Domu Kultury ul. Na Wrzosach 57 w Krakowie

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę Amfiteatru zlokalizowanego na terenie Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Na Wrzosach 57 w Krakowie” na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 02.10.2017 r. do godz. 16:00 nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta na wykonanie przedmiotowego zamówienia publicznego.

Wobec powyższego Zamawiający postanowił jak na wstępie.
Zatwierdzam:
Pełnomocnik Zamawiającego
/Piotr Ropka/

Komentowanie zamknięte.