Akademia Lolka i Bolka

W roku szkolnym 2017/2018 Akademia Lolka i bolka nie prowadzi zajęć.

Akademia Lolka i Bolka zaprasza na zajęcia dzieci w wieku 3 i 4 lat. Oferujemy: zajęcia ogólnorozwojowe, zajęcia rytmiczne, zajęcia plastyczne, zajęcia z języka angielskiego, gimnastykę korekcyjną. Zajęcia odbywają się 5 razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach dopołudniowych.

Małgorzata Czub

Wykształcenie:
magister pedagogiki —  Uniwersytet Jagielloński
Studia podyplomowe, kierunek – logopedia na Akademii Pedagogicznej.

Jestem nauczycielem dyplomowanym. Z dziećmi pracuję od 15 lat. Zarówno praca
z małymi dziećmi w Akademii Bolka i Lolka, jak i również ze starszymi uczestnikami MDK daje mi dużo radości i satysfakcji. Moje nowe wyzwanie to fotografia dziecięca.

Violetta Onderka

Wykształcenie:
magi­ster peda­go­giki (naucza­nie począt­kowe) – Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski
stu­dia pody­plo­mowe na Aka­de­mii Wycho­wa­nia Fizycz­nego z zakresu korek­cji wad postawy oraz stu­dia pody­plo­mowe na Aka­de­mii Peda­go­gicz­nej w zakre­sie peda­go­giki przed­szkol­nej z rytmiką.

Czas wolny lubię aktywnie spędzać zgodnie z zasadą : ruch to zdrowie. Chętnie spaceruję, jeżdżę na rowerze, chodzę rekreacyjnie po niewysokich górach i dolinkach.

Dorota Kowalska

Wykształcenie:
magi­ster peda­go­giki – Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski
Nauczy­ciel­skie Kole­gium Języ­ków Obcych

Bardzo lubię świnki morskie oraz psy, niekoniecznie rasowe. Podczas wakacji najchętniej spędzam czas na wsi, z daleka od zatłoczonego Krakowa.

 

Harmonogram 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 Akademia Lolka i bolka nie prowadzi zajęć.