Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I. Gałczyńskiego OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO Nauczyciel zajęć plastycznych

Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I. Gałczyńskiego
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
Nauczyciel zajęć plastycznych
(NR REF. 2024/03)

1. Wymagania formalne

Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Ukończenie studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunkach zgodnych z wymaganiami do nauczania plastyki.

2. Wymagania dodatkowe

Osoba twórcza, samodzielna, dobrze zorganizowana. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

3. Zakres obowiązków

Prowadzenie zajęć języka angielskiego z dziećmi i młodzieżą.

4. Warunki pracy i płacy:

Umowa o pracę (zastępstwo) w wymiarze 10/18 godzin

5. Wymagane dokumenty:

CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów potwierdzający wykształcenie, kserokopie świadectw pracy, inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz wypełniony kwestionariusz personalny (załącznik nr 4) prosimy przesłać na adres placówki z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego” lub złożyć osobiście do sekretariatu MDK w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 sierpnia 2024 r. (decyduje data wpływu do sekretariatu).

Aplikacje, które wpłyną do placówki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego, ul. Beskidzka 30, 30-611 Kraków

Pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy oraz kwestionariusz personalny kandydata otrzymają Państwo pod wskazanym wyżej adresem

Kwestionariusz osobowy

Do składanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. o ochronie danych osobowych, oraz Ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. Nr 902, z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.)

6. Termin składania dokumentów:

13 sierpnia 2024

Dostępność