Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego, ul. Beskidzka 30, 30-611 Kraków ogłasza nabór na wolne stanowisko: główny księgowy – 1/2 etatu

Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego, ul. Beskidzka 30, 30-611 Kraków

ogłasza nabór na wolne stanowisko:
główny księgowy – 1/2 etatu

1. Wymagane kwalifikacje:

  • wyższe ekonomiczne oraz minimum 3 letni staż pracy na takim samym stanowisku lub podobnym,
  • średnie ekonomiczne oraz minimum 6 letni staż pracy na takim samym stanowisku lub podobnym.

2. Dodatkowo punktowane kryteria:

  • doświadczenie w pracy w księgowości w placówkach wychowania pozaszkolnego,
  • doświadczenie w pracy z programami: Zintegrowany System Zarządzania Oświata (ZSZO) moduł finanse, program SOVAT, CESARZ, Centralny System Zarządzania Budżetem , STRADOM, PABS

3. Umiejętności:

  • znajomość przepisów oświatowych, finansowych i rachunkowości
  • doświadczenie w pracy z programami: Zintegrowany System Zarządzania Oświata (ZSZO) moduł finanse, program SOVAT, CESARZ, Centralny System Zarządzania Budżetem , STRADOM, PABS

4. Cechy osobowości:

  • sumienność i dokładność
  • dobra organizacja pracy
  • dyspozycyjność
  • umiejętność pracy w zespole

5. Wymagane dokumenty:

CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów potwierdzający wykształcenie, kserokopie świadectw pracy, inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz wypełniony kwestionariusz personalny (załącznik nr 4) prosimy przesłać na adres placówki z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego” lub złożyć osobiście do sekretariatu MDK w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 czerwca 2024 r. (decyduje data wpływu do sekretariatu).

Aplikacje, które wpłyną do placówki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego, ul. Beskidzka 30 30-611 Kraków

Pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy oraz kwestionariusz personalny kandydata otrzymają Państwo pod wskazanym wyżej adresem

Do składanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. o ochronie danych osobowych, oraz Ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. Nr 902, z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.)

Dostępność