Wyniki przetargu: Dobudowa zewnętrznej klatki schodowej wraz z windą, przebudowa poddasza budynku na potrzeby sali wystawienniczej i pracowni plastycznych w budynku MDK w Krakowie ul. Na Wrzosach 57

Szanowni Państwo,

W sprawie ogłoszonego postępowania przez Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I. Gałczyńskiego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji – Rozbudowa budynku o klatkę schodową wraz z windą, przebudowa i adaptacja poddasza budynku na potrzeby pracowni plastycznych w budynku MDK w Krakowie ul. Na Wrzosach 57, informuje, co następuje:

Odrzucono następujące oferty :

Oferta 05 – KARTO SP. Z O.O. Adres: ul. Jugowicka 17A, 30-443 Kraków, numer NIP-6291010755

Oferta w/w Wykonawców podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 Pzp, albowiem zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, co znajduje potwierdzenie w złożonych wyjaśnieniach w odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wyjaśnienie kosztów złożonej oferty.

Wybrano następujące oferty:

Oferta 03 : P.M. ELEKTRO-MAX PIOTR MOROŃSKI, Raciborowice ul. Pod akacjami 6 ,32-091 Michałowice, numer NIP = 6792501731

Ilość punktów według kryterium ceny – 60,00 pkt

Ilość punktów według kryterium terminu gwarancji – 40 pkt

Razem – 100,00 pkt

Uzasadnienie : Zamawiający zgodnie z art. 239 ust.1 w zw. z art. 253 ust. 1 ustawy wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający określił w SWZ następujące kryteria oceny ofert :

Cena brutto – 60 % znaczenia

Kryterium termin gwarancji – 40 % znaczenia

Oferta w/Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu, nie stwierdzono także podstaw do wykluczenia.

Pozostałe oferty :

Oferta 01 : Janex Sp. z o.o., ul. Franciszka Wężyka 26, 31-580 Kraków, numer NIP = 6780101090

Ilość punktów według kryterium ceny – 39,74 pkt

Ilość punktów według kryterium terminu gwarancji – 40 pkt

Razem – 79,74 pkt

Oferta 02 :Lider – Stambud Sp. z o.o. NIP: 9441783415, Partner: 2K-Budownictwo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Adres: Lider: ul. Św. Wojciecha 89, 32-085 Modlnica Partner: ul. . Św. Wojciecha 89, 32-085 Modlnica

Ilość punktów według kryterium ceny – 54,68 pkt

Ilość punktów według kryterium terminu gwarancji – 40 pkt

Razem – 94,68 pkt

Oferta 04 : WODPOL SP. Z O.O.Adres: 34-300 Żywiec, ul. Ks. Pr. St. Słonki 24, numer NIP = 5532248772

Ilość punktów według kryterium ceny – 31,97 pkt

Ilość punktów według kryterium terminu gwarancji – 40 pkt

Razem – 71,97 pkt

Oferta 06 : Konsorcjum Lider Konsorcjum MURKRAK Sp. z o. o. Sp. Komandytowa NIP: 5130231479 REGON: 122462140, Adres: ul. B2 nr 9, 32-086 Węgrzce , Powiat: Krakowski Województwo: Małopolskie

Partner Konsorcjum Zygmunt Murdza Zakład Remontowo-Budowlany MURDZA NIP: 659-000-02-56 REGON: 290319952 Adres: ul. Racławicka 27/19, 32-200 Miechów Adres korespondencyjny: ul. B2 nr 9, 32-086 Węgrzce

Ilość punktów według kryterium ceny – 34,26 pkt

Ilość punktów według kryterium terminu gwarancji – 40 pkt

Razem – 74,26 pkt

 

Wynik przetargu

Dostępność