Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego poszukuje kandydata na stanowisko Głównego Księgowego – etat

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego w Krakowie informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

Dorota Górko

Lista kandydatów

Ogłoszenie

Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego,  ul. Beskidzka 30 30-611 Kraków poszukuje kandydata na stanowisko:
Głównego Księgowego – etat

Wymagane kwalifikacje:

  • wyższe ekonomiczne oraz minimum 3 letni staż pracy na takim samym stanowisku lub podobnym,
  • średnie ekonomiczne oraz minimum 6 letni staż pracy na takim samym stanowisku lub podobnym.

Dodatkowo punktowane kryteria:

  • doświadczenie w pracy w księgowości w placówkach wychowania pozaszkolnego,
  • doświadczenie w pracy z programami:

Zintegrowany System Zarządzania Oświata (ZSZO) moduł  finanse, program SOVAT, CESARZ, Centralny System Zarządzania Budżetem , STRADOM, PABS.

Umiejętności:

  • j.w.
  • znajomość przepisów oświatowych, finansowych i rachunkowości

Cechy osobowości:

  • sumienność i dokładność
  • dobra organizacja pracy
  • dyspozycyjność
  • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów  potwierdzający wykształcenie, kserokopie świadectw pracy, inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz wypełniony kwestionariusz personalny (załącznik nr 4) prosimy:

przesłać na adres placówki z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego” lub złożyć osobiście do sekretariatu MDK   w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lutego 2023 r. (decyduje data wpływu do sekretariatu);

 

Załączniki:

oferta pracy – Główny Księgowy

Kwestionariusz osobowy

Aplikacje, które wpłyną do placówki  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego, ul. Beskidzka 30, 30-611 Kraków

Pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy oraz kwestionariusz personalny kandydata otrzymają Państwo pod wskazanym wyżej adresem

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  www. mdkgal.edu.pl

 

Do składanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia  27.04.2016 r. o ochronie danych osobowych, oraz Ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. Nr 902,  z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.)

 

Dostępność