Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego poszukuje kandydata na stanowisko: specjalista ds. dekoracji i grafiki komputerowej  – 1/2  etatu

Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego,  ul. Beskidzka 30,  30-611 Kraków poszukuje kandydata na stanowisko: specjalista ds. dekoracji i grafiki komputerowej  – 1/2  etat

 

Wymagane kwalifikacje:

  • wyższe lub średnie z zakresu grafiki komputerowego, sztuk plastycznych, dekoracji wnętrz, scenografii

Dodatkowo punktowane kryteria:

  1. Doświadczenie w pracy dekoratora w placówkach kultury lub podobnych.
  2. Dyspozycyjność

Umiejętności:

  • projektowanie dekoracji i scenografii,
  • projektowanie i wykonanie matki reklamy,
  • dobra organizacja pracy,
  • umiejętność pracy w zespole.

Cechy osobowości:

  • sumienność i dokładność
  • otwartość na nowe wyzwania
  • dyspozycyjność

 

Wymagane dokumenty:

CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów  potwierdzający wykształcenie, kserokopie świadectw pracy, inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz wypełniony kwestionariusz personalny (załącznik nr 4) prosimy przesłać na adres placówki z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. dekoracji i grafiki komputerowej” lub złożyć osobiście do sekretariatu MDK   w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 grudnia 2021 r

(decyduje data wpływu do sekretariatu);

kwestionariusz osobowy zał 4

 

Aplikacje, które wpłyną do placówki  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Szczegółowych informacji udziela sekretariat Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego, ul. Beskidzka 30  30-611 Kraków

Pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy oraz kwestionariusz personalny kandydata otrzymają Państwo pod wskazanym wyżej adresem

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www. mdkgal.edu.pl

 

Do składanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia  27.04.2016 r. o ochronie danych osobowych, oraz Ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)

Dostępność