ROZEZNANIE RYNKU w zakresie wykonania dokumentacji projektowej na remont i modernizację Sali Widowiskowej w  MDK w Krakowie ul. Beskidzka 30 .

ROZEZNANIE RYNKU

w zakresie wykonania dokumentacji projektowej na remont i modernizację Sali Widowiskowej w  MDK w Krakowie ul. Beskidzka 30 .

 

I Dane Zamawiającego:

Młodzieżowy  Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego w Krakowie, ul. Beskidzka 30, 30-619 Kraków

tel. 12 655-07-19, tel./fax  12 425-52-23, tel. 720 874 700

II Przedmiot zamówienia:

1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem na remont i modernizację Sali Widowiskowej w MDK w Krakowie ul. Beskidzka 30

Sala widowiskowa wraz z zapleczem ma powierzchnię 300 m2.

Modernizacja obejmuje powiększenie sceny i wymianę oświetlenia i nagłośnienia, wyciszenie ścian .

 

2. Szczegółowy zakres zamówienia:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej:

  • opracowanie wszelkiej, niezbędnej dokumentacji  oraz inwentaryzacji wielobranżowej (instalacyjnej) z ekspertyzą techniczną – konstrukcyjną i ekspertyzą w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynku MDK .
  • opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego wraz z dokumentacją kosztorysową, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót wraz z uzgodnieniami w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w zakresie warunków sanitarnohigienicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy
  • opracowanie projektu wykonawczego konstrukcji i instalacji
  • uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego

2) przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do dokumentacji projektowej i wszelkich dokumentów wykonanych w ramach niniejszej umowy objętych prawami autorskimi,

3) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę bądź dopełnienie innych wymagań formalno-prawnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę, na co Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa,

4) prowadzenie nadzoru autorskiego w zakresie określonym przepisami. W szczególności do obowiązków tych należeć będzie:

a) stwierdzenie w toku wykonanych robót budowlanych zgodności realizacji z projektem i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót;

b) wyjaśnienia wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań oraz ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej, w terminie pięciu dni od dnia otrzymania zapytania Zamawiającego;

c) wyjaśniania treści dokumentacji projektowej (ewentualnej aktualizacji dokumentacji) na żądanie Zamawiającego;

d) aktualizacji dokumentacji kosztorysowej na żądanie Zamawiającego (Zamawiający przewiduje jednorazową aktualizację dokumentacji kosztorysowej przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamierzenia projektowego)

e) uzgodnienie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych;

 

III. Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia : 3 miesiące  od dnia zawarcia umowy na przedmiotowe zamówienie.

Analiza rynku w zakresie wartości szacunkowej wykonania usługi projektowej

Proszę o przekazanie drogą poczty elektronicznej szacunkowej wyceny usługi projektowej opisanej w pkt. II niniejszego dokumentu sporządzonej wg Formularza wyceny stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu.

Termin przekazania wyceny:  do dnia  02.02.2021 r. do godz.  14.00

Adres e-mail do przekazania wyceny:     sekretariat@mdk.internetdsl.pl

—–

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

W związku z tym, że w ramach prowadzonej procedury szacowania wartości zamówienia gromadzone będą dane osobowe których administratorem będzie Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego w Krakowie,  przesyłam w załączeniu klauzulę informacyjną.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że przedstawiając ofertę wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie przez administratora danych osobowych wskazanych w przesłanej klauzuli informacyjnej.

Pana/Pani danych osobowych w zakresie wynikającym z przesłanego formularza wyceny, tj.: nazwa Wykonawcy, dane adresowe, e-mail, numer telefonu kontaktowego,  w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia poprzedzającej wszczęcie procedury wyłonienia Wykonawcy z którym zostanie udzielone zamówienie publiczne oraz, że zapoznał/a się Pani/Pan z załączoną klauzulą informacyjną sporządzoną zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informuję również, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta
w dowolnym momencie poprzez przesłanie przez Panią/Pana odpowiedniemu Administratorowi danych osobowych oświadczenia o cofnięciu zgody.

Załączniki:

Rozeznanie rynku – treść komunikatu

Rozeznanie rynku – Formularz

Rozeznanie rynku – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Dostępność