Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego poszukuje kandydata na stanowisko:  Główny księgowy –  etat

Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego,  ul. Beskidzka 30

30-619 Kraków

p o s z u k u j e

kandydata na stanowisko:  Główny księgowy –  etat

 

Wymagane kwalifikacje:

  • wyższe ekonomiczne oraz minimum 3 letni staż pracy na takim samym stanowisku lub podobnym,
  • średnie ekonomiczne oraz minimum 5 letni staż pracy na takim samym stanowisku lub podobnym.

Dodatkowo punktowane kryteria:

  • doświadczenie w pracy w księgowości w placówkach wychowania pozaszkolnego,
  • doświadczenie w pracy z programami:

 Zintegrowany System Zarządzania Oświata moduł  finanse

 program SOVAT

 program JST ( sprawozdania )

 

Umiejętności:

  • j.w.
  • znajomość przepisów oświatowych, finansowych i rachunkowych.

 

Cechy osobowości:

  • sumienność i dokładność
  • dobra organizacja pracy
  • otwartość na nowe wyzwania
  • umiejętność pracy w zespole

 

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów  potwierdzający wykształcenie, kserokopie świadectw pracy, inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz wypełniony kwestionariusz personalny (załącznik nr 4) prosimy:

przesłać na adres placówki z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego”,lub złożyć osobiście do sekretariatu MDK   w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 sierpnia 2018 r. decyduje data wpływu do sekretariatu);

Aplikacje, które wpłyną do placówki  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego, ul. Beskidzka 30  30-619 Kraków

kwestionariusz personalny kandydata

Pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy oraz kwestionariusz personalny kandydata otrzymają Państwo pod wskazanym wyżej adresem.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www. mdkgal.edu.pl

 

Do składanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia  27.04.2016 r. o ochronie danych osobowych, oraz Ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r.

Nr 902,  z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.)