Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Znak postępowania ZP/01/2018   
Kraków, dnia 20.02.2018 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
na „Budowę Amfiteatru zlokalizowanego na terenie Młodzieżowego Domu Kultury ul. Na Wrzosach 57 w Krakowie.”

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający
informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę
Amfiteatru zlokalizowanego na terenie Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Na Wrzosach 57
w Krakowie” na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty
niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 15.02.2018 r. do godz. 16:00 nie
wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta na wykonanie przedmiotowego zamówienia publicznego.
Wobec powyższego Zamawiający postanowił jak na wstępie.

Zatwierdzam:
Pełnomocnik Zamawiającego
/Piotr Ropka/

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Komentowanie zamknięte.