Edukacja historyczna – nowe formy zajęć

Edukacja-historyczna-logo

Zapraszamy na warsz­taty histo­ryczne pod tytu­łem „Dziedzictwo — Historia Polski dla każ­dego”. Będzie to seria lek­cji i wycie­czek histo­rycz­nych, które udo­wod­nią, że histo­ria Polski jest pasjo­nu­jąca. Przez dzie­więć mie­sięcy będziemy wędro­wać w cza­sie, od Początków Państwa Polskiego do cza­sów współ­cze­snych, a wszystko zakoń­czy się kon­kur­sem „Moja toż­sa­mość histo­ryczna — dzie­dzic­two” i pod­su­mo­wa­niem warsztatów.

Konkurs „Moja toż­sa­mość histo­ryczna” to wspo­mnie­nia rodzinne, foto­gra­fie, doku­menty, filmy, opo­wia­da­nia, drzewo gene­alo­giczne itp., przed­sta­wione w cie­kawy i mul­ti­me­dialny spo­sób.
Warsztaty skie­ro­wane są do uczniów szkół gim­na­zjal­nych i ponad­gim­na­zjal­nych.
Zapraszamy chęt­nych nauczy­cieli histo­rii, wycho­waw­ców, któ­rzy chcie­liby uatrak­cyj­nić i posze­rzyć wie­dzę swo­ich uczniów do wspól­nej wędrówki przez wieki.

Prowadzący:

Marta Wojaczyńska
Magister histo­rii –absol­wentka Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie
Nauczyciel histo­rii pra­cu­jąca w szko­łach w Krakowie, Daugavpils na Łotwie i w Grodnie na Białorusi.
Ukończone kursy zwią­zane z dzie­dzic­twem historyczno-kulturowym Krakowa:
Cykl warsz­ta­tów pod wspól­nym tytu­łem „Muzealna edu­ka­cja” ,
„Kraków w latach oku­pa­cji hitle­row­skiej„
Od lat Przewodnik Miejski po Krakowie, pasjo­natka histo­rii, foto­gra­fii i podróży.

Program warsz­ta­tów:

OD POCZĄTKÓW PAŃSTWA POLSKIEGO DO CZASÓW WSPÓŁCZESNYCH”

Polska Piastów – 966‑1370
Złoty Wiek – Jagiellonowie na tro­nie pol­ski
Rzeczpospolita Obojga Narodów – od świet­no­ści do upadku
Lata zabo­rów 1795–1918
Dwudziestolecie mię­dzy­wo­jenne 1918–1939
Lata oku­pa­cji hitle­row­skiej 1939–1945
PRL – lata 1944 do 1989
III RP – trudne 25 lat
Konkurs „Moja toż­sa­mość histo­ryczna – dziedzictwo”

HISTORIA POLSKI OD 1918 DO CZASÓW WSPÓŁCZESNYCH”

Odrodzenie Państwa Polskiego – trudna odbu­dowa
Rządy Sanacji w latach 1926 – 1939
Walka cywilna i zbrojna w oku­po­wa­nym kraju
Przejęcie wła­dzy przez komu­ni­stów –sta­li­now­skie repre­sje
Polska Ludowa — czasy gomuł­kow­skie i gier­kow­skie
Opozycja anty­ko­mu­ni­styczna
Obrady okrą­głego stołu
Polska w struk­tu­rach euro­pej­skich – NATO, Unia Europejska
Konkurs „Moja toż­sa­mość histo­ryczna – dziedzictwo”

 

Dostępność