ST. PATRICK’S DAY 14.03.14

W dniu 14 marca 2014 roku dzieci i mło­dzież ucząca się języka angiel­skiego w naszych gru­pach spo­tkały się na wspól­nej lek­cji otwar­tej — Dniu św. Patryka, patrona Irlandii. Wszyscy chętni brali udział w kon­kur­sach oraz zaba­wach tema­tycz­nie zwią­za­nych z tym irlandz­kim świę­tem, dowie­dzieli się też wielu cie­ka­wych fak­tów zwią­za­nych z kul­turą i tra­dy­cją tego kraju. Można było spró­bo­wać też kilku kro­ków irlandz­kiego tańca oraz posłu­chać irlandz­kiej muzyki.

Dostępność