Zapisy uzupełniające

Sekcja wokalna Młodzieżowego Domu Kultury na ul. Beskidzkiej 30 zaprasza na zapisy uzupełniające! Zajęcia odbywają się w poniedziałki i czwartki w dwóch grupach: dziecięcej (dzieci od 5 roku życia) i młodzieżowej (młodzież gimnazjalna i licealna). Podczas zajęć (w zależ­no­ści od grupy wie­ko­wej) uczest­nicy pra­cują nad udo­sko­na­le­niem warsz­tatu wyko­naw­czego (emi­sja głosu, dyk­cja, pra­wi­dłowe oddy­cha­nie), poczu­cia rytmu oraz słu­chu muzycz­nego, przy­swa­jają pod­sta­wowe wia­do­mo­ści z zakresu teo­rii muzyki oraz zdo­by­wają doświad­cze­nie sce­niczne, bio­rąc udział w licz­nych kon­cer­tach i konkursach. Zapisy podczas zajęć w budynku MDK (ul. Beskidzka 30) w poniedziałki i czwartki od godz. 18:00. Zapraszamy!

 

Dostępność