Najważniejsze wydarzenia pracowni muzycznej 2012/2013

W dniu 24 czerwca 2013 pod­su­mo­wa­li­śmy rok szkolny kon­cer­tem Rodzinne muzy­ko­wa­nie, w połą­cze­niu z roz­da­niem Dyplomów ukoń­cze­nia kursu nauki gry na instrumencie.

W dniu 29 maja odbyło się spo­tka­nie zaty­tu­ło­wane Dzień dziecka dla Rodziców czyli wspólne, muzyczne gra­nioś­pie­wa­nie. Było muzycz­nie, inte­gra­cyj­nie a w ogóle wspaniale!

18 maja 2013 odbył się przy ulicy Beskidzkiej kon­cert, a wła­ści­wie to otwarta próba przed następ­nym pla­no­wa­nym wydarzeniem.

01.03.2013 HJO na Zimowym Salonie Artystycznym

Dnia 8 grud­nia 2012 odbył się kon­cert „Poznajmy się” w ramach sobó­tek rodzinnych.

Dnia 9 listo­pada 212 odbył się kon­cert z oka­zji Dnia Niepodległości pt. „WCZORAJ — DZIŚ”.
Piękne legio­nowe pie­śni zagrali gita­rzy­ści: Klaudia Panek, Kamil Sobkowicz.

Dnia 1 oraz 15 paź­dzier­nika odbyły się zaję­cia dla dzieci z przed­szkoli oraz pod­sta­wó­wek pod tytu­łem „Jeżyk w kra­inie instru­men­tów perkusyjnych”.

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego z siedzibą ul. Beskidzka 30, 30-619 Kraków. Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę. Więcej informacji: Ochrona Danych Osobowych.

 

Dostępność