Sobótka: Dzień mamy 25 maja 2013

W sobotni pora­nek uczest­nicy  sek­cji  języka angiel­skiego  oraz zespołu tańca akro­ba­tycz­nego Salto przy­byli do MDK wraz  ze swo­imi  mamami, a nie­któ­rzy  też  z  rodzeń­stwem,  aby  wspól­nie poba­wić się i w ten pro­sty, ale  miły  spo­sób uczcić  ten  dzień.  Wszyscy: mamy i pocie­chy   chęt­nie brały udział  w  kon­kur­sach  spraw­no­ścio­wych,   odga­dy­wali  jakie funk­cje ma  mama w domu oraz  wyka­zy­wali  się  wie­dzą  o wła­snej  mamie odpo­wia­da­jąc  na  pyta­nia.  Mamy  otrzy­mały  pamiąt­kowe  dyplomy „For the best mum” –  dla  naj­lep­szej  mamy  (bo każda  mama  jest  najlepsza), życze­nia  oraz  kubki  od swo­ich  pociech.

[nggallery id=274]

Dostępność