ST. PATRICK’S DAY 2013

W  sobotę,  16 marca  uczest­nicy MDK, któ­rzy  uczą się języka  angiel­skiego spo­tkali się  na wspól­nych  zaję­ciach, które przy­bli­żyły im postać św. Patryka — patrona  Irlandii oraz tra­dy­cje zwią­zane  z tym  świę­tem. Wszyscy  przy­byli  goście chęt­nie brali  udział  w  zaba­wach  i  kon­kur­sach zwią­za­nych tema­tycz­nie z  tym wyda­rze­niem oraz  posze­rzyli  swoją  wie­dzę na temat  kra­jów anglo­ję­zycz­nych.  Zgodnie  z tra­dy­cją Ci,  któ­rzy  przy­byli, mieli na sobie  przy­naj­mniej jeden ele­ment  ubioru w kolo­rze  zie­lo­nym. Wszyscy posta­rali  się prze­strze­gać tego zwy­czaju, gdyż w prze­ciw­nym  przy­padku, zgod­nie ze sta­rym  irlandz­kim oby­cza­jem  mogliby  zostać uszczyp­nięci  przez  pozo­sta­łych uczest­ni­ków imprezy.

[nggallery id=254]

Dostępność