Walentynki

W sobotę 16 lutego w filii MDK przy ul. Na Wrzosach 57 odbyło się spo­tka­nie z oka­zji Walentynek. W roman­tyczną atmos­ferę wpra­wiła uczest­ni­ków Kamila Majkowska solo­wym wyko­na­niem pio­senki „Czerwone korale”. O dal­sze roman­tyczne akcenty zadbali uczest­nicy star­szych grup sek­cji języka angiel­skiego czy­ta­jąc wier­sze Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.

Uczestnicy imprezy poznali genezę Walentynek, a także zdo­byli wie­dzę na temat Świę­tego Walentego, którą mogli następ­nie wyko­rzy­stać pod­czas licz­nych konkursów.

W ostat­niej czę­ści spo­tka­nia odbyły się warsz­taty, pod­czas któ­rych wszy­scy z zapa­łem two­rzyli wła­sne kartki walentynkowe.

fb-share-icon

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego z siedzibą ul. Beskidzka 30, 30-619 Kraków. Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę. Więcej informacji: Ochrona Danych Osobowych.

 

Dostępność