Finał projektu edukacyjnego „UCZEŃ – OBYWATEL”

3 czerwca 2012r. w Sali Obrad UM Krakowa odbył się Młodzieżowa Sesja Rady Miasta Krakowa , która jest finałem spotkań edukacyjnych w ramach projektu „Uczeń – obywatel”.
Uczestnicy projektu przygotowali interpelacje i projekty uchwał, które poddali pod głosowania swoich kolegów – uczestników sesji.
Gościem młodzieży był Prezydent Jacek Majchrowski , a symbolicznie władzę przekazał uczniom V- Ce Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Józef Pilch.
Młodzieżową Sesję poprowadził uczeń Zespołu Szkół Poligraficzno – Księgarskich Andrzej Ruchała, który również jest laureatem I miejsca w konkursie wiedzy o samorządzie krakowskim

[nggallery id=165 images=6]

Rów­nież 3 czerwca – w Dniu Otwar­tym Magi­stratu miał miej­sce finał spo­tkań edu­ka­cyj­nych dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych p.n. „Nic o nas bez nas”.
Ucznio­wie przed­sta­wili swoje „pro­gramy wybor­cze” czyli pomy­sły na rzą­dze­nie Kra­ko­wem, a lau­re­aci kon­kur­sów o samo­rzą­dzie otrzy­mali nagrody.
Gościem spo­tka­nia była Zastępca Pre­zy­denta Mia­sta Kra­kowa d.s. edu­ka­cji Anna Okoń­ska Wal­ko­wicz i Prze­wod­ni­cząca Komi­sji Edu­ka­cji Marta Patena

[nggallery id=166 images=3]

Dostępność